Bochnia. Projekt budżetu Bochni na 2021 rok. Jakie inwestycje Bochnia planuje w 2021 roku?

OPRAC.:
Paweł Michalczyk
Paweł Michalczyk
Rewitalizacja centrum Bochni będzie kontynuowana w 2021 roku
Rewitalizacja centrum Bochni będzie kontynuowana w 2021 roku Paweł Michalczyk
Ponad 169 mln zł mają wynieść wydatki Bochni w 2021 roku. Nieco ponad 20 mln zł to tzw. wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Jakie zadania planowane są w Bochni do realizacji w 2021 roku?

FLESZ - Rządowe wsparcie potrzebne od zaraz

Dochody budżetu Bochni na 2021 rok zaplanowano na kwotę 160 136 892,10 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 149 607 004,13 zł
  • dochody majątkowe: 10 529 887,97 zł.

Wydatki budżetu Bochni na 2021 rok zaplanowano na kwotę 169.032.230,10 zł, w tym:

  • wydatki bieżące - 148.842.016,11 zł,
  • wydatki majątkowe - 20.190.213,99 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BOCHNI NA 2021 ROK

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI BOCHNI (BUDŻET OBYWATELSKI)

1.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedlowych (Osiedle Niepodległości)

– 50 000,00 zł;

Zadanie obejmuje przebudowę fragmentu ulicy Jakubowskiego na działce nr 75/32. Przedmiotem przebudowy jest odcinek 70 m od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich przy pętli autobusowej. Usunięty zostanie chodnik od strony bloku Legionów Polskich 22, w miejscu którego będzie utwardzony plac na postój samochodów osobowych. Po drugiej stronie zostanie poszerzona jezdnia na odcinku 45m.

2.

Schody wraz z chodnikiem (Osiedle św. Jana – Murowianka)

– 15 000,00 zł;

Zadanie obejmuje modernizacje schodów wraz z chodnikiem dł. 30 m celem poprawy bezpieczeństwa w ich użytkowaniu.

3.

Zakup 5 szt lamp ulicznych z 2 panelami słonecznymi wraz z montażem lamp solarnych (Osiedle Kurów)

– 56 844,00 zł;

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż 5 szt. lamp ulicznych z 2 panelami słonecznymi we wskazanych lokalizacjach przy ulicach: Kwiatkowskiego, Skoczylasa, Frycza boczna, Przysieki, Kurów.

4.

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Goczałkowskich - boczna (Osiedle Proszowskie)

– 20 000,00 zł;

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 200 mb poprzez zabudowę dwóch lamp.

5.

Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Solna Góra (Osiedle Śródmieście – Campi)

– 24 000,00 zł;

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości około 106 mb. Ogrodzenie z elementów gotowych na pęczkach betonowych z jedną bramką.

6.

Budowa mini boiska na ul. Łychów (Osiedle Krzęczków – Łychów)

– 30 000,00 zł;

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż dwóch bramek do piłki ręcznej 3mx2m oraz zakup i montaż dwóch koszy do koszykówki.

7.

Siłownia letnia na placu rekreacyjnym przy ul. Goslara (Osiedle Uzbornia)

– 21 844,00 zł;

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń letniej siłowni tj: orbitrek, jeździec, biegacz, motyl na dz. Nr 3633/11 przy ul. Goslara wraz z wykonaniem kostki wokół urządzeń. Realizacja na podstawie dokumentacji z 2019 r.

8.

Budowa obiektów małej architektury na Osiedlu Windakiewicza wraz z uzupełnieniem zieleni obok zestawu zabawowego (Osiedle Windakiewicza)

– 56 844,25 zł;

Zadanie obejmuje zakup i montaż zestawu zabawowego, bujaków sprężynowych 2 szt., tablicy regulaminowej wraz z zagospodarowaniem i zielenią. Realizacja na podstawie dokumentacji z 2019 r.

9.

Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy osiedlowej (Osiedle Kolanów)

– 56 844,25 zł;

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie zachodniej części działki 3488 (na której obecnie znajduje się boisko do koszykówki) poprzez budowę placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią z płyt, montażem małej architektury (2 ławki) oraz wykonaniem ogrodzeniem. Ponadto zadanie obejmuje przesunięcie istniejącego ogrodzenia oraz kosza do gry za linię powstałego placu zabaw, wymianę obręczy kosza, wykonanie ogrodzenia istniejącej siłowni, wymianę ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż południowej granicy działki, montaż bramy oraz bramki na istniejącym wjeździe na działkę nr 3488.

10.

Remont nawierzchni boiska (Osiedle Dołuszyce)

– 56 844,25 zł;

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska sportowego oraz naprawę kosza.

11.

Park rekreacyjny w sąsiedztwie BSAG - plac zabaw (Osiedle Smyków)

– 56 844,25 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji oraz budowę placu zabaw na terenie tzw. „błoń BSAG” wraz z wykonaniem dojścia do obiektu od ul. Smyków oraz od strony BSAG.

II. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BOCHNI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KOMISJE PROBLEMOWE RADY MIASTA, DYREKTORÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DYREKTORÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ URZĄD MIASTA

1.

Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową

– 108 561,77 zł;

Zadanie wieloletnie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Bochni oraz Gminy Miasta Bochnia. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ulicą Krzeczowską wraz z budową ronda na połączeniu z ulicą Smyków. Zakres prac obejmuje częściowe położenie nawierzchni, roboty związane z inżynierią ruchu i bezpieczeństwem ruchu drogowego, humusowanie i plantowanie skarp, wykonanie przepustu M1 oraz ścieżek rowerowych.

2.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

– 39 484,50 zł;

W 2021 roku Jednostka Projektowa planuje uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek złożony w roku 2020, ale spodziewane jest wydłużenie procedury do 1. kwartału roku 2021) oraz opracować program funkcjonalno-użytkowy.

3.

Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD NOWA (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej Nr 965).

– 1 340 000,00 zł;

W roku 2021 planowane są następujące prace:

  • Rynek - Pierzeja zachodnia (DW): elementy ulic i nawierzchnie, roboty elektryczne;
  • ul. Szewska (DW): rozbiórka elementów dróg wraz z transportem i utylizacją gruzu, podbudowy, elementy ulic i nawierzchnie, roboty elektryczne, kanalizacja deszczowa, roboty wodociągowe;
  • ul. Kraszewskiego (DW): elementy ulic i nawierzchnie, roboty elektryczne, organizacja ruchu, zieleń, archeologia, mała architektura.

4.

Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94

– 29 058,75 zł;

Etap I (w 2021) – obejmować będzie opracowanie dwuwariantowej koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej wraz z pozyskaniem zgód na odstępstwo od przepisów techniczno–budowalnych dla preferowanego wariantu. W przypadku nie uzyskania w ramach przedmiotowego zadania zgody na odstępstwo/odstępstwa, zadanie zostanie zakończone na Etapie I.

5.

Budowa trasy północno-zachodniej

– 5 700 000,00 zł;

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej klasy L od km 0+000 – do km 0+800 wraz z pełną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej.

6.

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego

– 281 230,00 zł;

Zadanie obejmuje budowę parkingów naziemnych dla samochodów osobowych wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem, zadaszonego parkingu dla rowerów i motorów, parkingu dla busów wraz z 3 zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy. Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmuje również przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

7.

Zakup gruntów na potrzeby komunalne

– zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 165 000,00 zł;

8.

Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach

– 574 972,23 zł;

W ramach projektu partnerskiego realizowane będą działania służące rozwojowi usług elektronicznych w małopolskich urzędach miast i gmin. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, co ułatwi im elektroniczne załatwianie spraw, łatwiejszy dostęp do informacji publicznych, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem, a administracją publiczną.

9.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

– 3 660 324,04 zł;

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zamówienie zostało podzielone na IV części:
1) Przedszkole nr 1, ul. Jakubowskiego 12, Bochnia – ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, ściany przy gruncie, wymiana okien;
2) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6 Bochnia – wymiana okien zewnętrznych i drzwi zewnętrznych, wymiana luksferów, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ścian przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu niewentylowanego, modernizacja c.o. wraz z wymianą kotła na kondensacyjny;
3) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wlk. 71, Bochnia – wymiana okien, drzwi stalowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu oraz ścian zewnętrznych przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, modernizacja centralnego ogrzewania;
4) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12 Bochnia – ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ścian przy gruncie, wymiana okien.

W 2021 r. realizowane będą prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast prace termomodernizacyjne pozostałych placówek planowane są na rok 2022.

10.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gejzy Bukowskiego wraz z utwardzeniem terenu na dz. Nr 6079/2.

– 500 000,00 zł;

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 6076, 6079/4, 6079/2 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 6079/2 zgodnie z dokumentacją projektową z 2020 roku. Budowana sieć kanalizacji opadowej przebiegać będzie częściowo w drodze - ul. Bukowskiego – nawierzchnia asfaltowa (włączenie do istniejącej sieci poprzez projektowaną studnię betonową na istniejącym kolektorze) oraz częściowo w terenie zielonym. Po wykonaniu prac montażowych należy odbudować nawierzchnię dróg i całość terenu przywrócić do stanu pierwotnego.

11.

Rewaloryzacja Plant Salinarnych

– 3 300 000,00 zł;

Zadanie wieloletnie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja obejmuje przebudowę budynków dawnej Kuźni i Lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji.

12.

Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD-NOWA

– 3 946 517,70 zł

Zadanie wieloletnie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W 2021 r. zakończone zostaną prace przebudowy płyty Rynku, budowy fontanny oraz przebudowy ul. Św. Kingi. Ponadto przeprowadzone zostaną działania promujące projekt.

13.

Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach

– 100 000,00 zł.

Projekt budżetu Bochni na 2021 rok będzie teraz przedmiotem obrad komisji stałych rady miasta, a nad ostatecznym kształtem planu dochodów i wydatków opowie się cała rada.

Masz informacje? Nasza Redakcja czeka na #SYGNAŁ

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie