Bon 500 zł dla nauczycieli. DLA KOGO? Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Wniosek do pobrania 4.12

Krzysztof Kawa
Krzysztof Kawa
Bon 500 zł dla nauczycieli na koszty zakupu sprzętu elektronicznego
Bon 500 zł dla nauczycieli na koszty zakupu sprzętu elektronicznego Pixabay
Bon nauczycielski 500 zł. Wniosek do pobrania. DLA KOGO 500 zł? OD KIEDY? JAK OTRZYMAĆ bon 500 zł dla nauczycieli? Od kiedy będzie można płacić bonem 500 zł? Czy 500 zł dostaną wszyscy nauczyciele? Jakie akcesoria do pracy zdalnej można będzie kupić? Czy potrzebna jest faktura? Do kiedy będzie ważny bon 500 plus dla nauczycieli do pracy online? Czy nauczyciele dostaną 500 zł już w listopadzie? Czy bon przysługuje także nauczycielom wychowania fizycznego? Jakim nauczycielom bon nie przysługuje? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym tekście.

Bon 500 zł dla nauczycieli. Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Jak złożyć wniosek?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd wprowadzi bon dla nauczycieli. Bon będzie miał wartość 500 złotych i będzie go można wydać na akcesoria związane z pracą zdalną. Od kiedy bon dla nauczycieli? Jak dostać bon nauczycielski 500+?

Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

W środę 18 listopada minister Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie. Program będzie kosztować budżet 300 milionów złotych. Od kiedy bon dla nauczycieli? Jak dostać bon nauczycielski 500 plus? Czytaj poniżej.

Wiadomo już, na jakich zasadach będzie się odbywało przyznawanie bonu nauczycielskiego. Bon dla nauczycieli jest przeznaczony dla wszystkich pedagogów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Czy jednak rzeczywiście dla wszystkich? Znamy szczegóły. Wniosek na bon dla nauczycieli można pobrać w tym miejscu.

Bon dla nauczycieli

 • Dla kogo? Dla wszystkich nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych - ale są wyjątki (czytaj poniżej w projekcie rozporządzenia). Uwaga! Bon przysługuje także pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych, które pracują w oparciu o Kartę Nauczyciela.
 • W jakiej wysokości? 500 złotych.
 • W jakim terminie? Na zakupy od 1 września do 7 grudnia.
 • Na jakie wydatki? Na zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania, np. komputerów, kamer internetowych, zestawów słuchawkowych, tabletów graficznych, oprogramowania itp. (patrz niżej - projekt rozporządzenia MEN)
 • Na jakich zasadach? Do składanego wniosku o bon trzeba dołączyć imienny dowód zakupu.
 • Gdzie złożyć wniosek? U dyrektora szkoły.

Jak otrzymać pieniądze?

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady określone zostały w rozporządzeniu.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenia, które umożliwią wypłatę nauczycielom dofinansowania na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

Bon dla nauczycieli - najważniejsze założenia rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • § 10b. 1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
 • 2. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:
 • 1)komputera stacjonarnego;
 • 2)monitora;
 • 3)komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 • 4)kamery internetowej lub wizualizera;
 • 5)statywu;
 • 6)mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 • 7)drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 • 8)myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
 • 9)oprogramowania komputerowego;
 • 10) smartfona.
 • 3. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.
 • 4. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.
 • 5. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.
 • 6. Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i który jest zatrudnionych w tych jednostkach w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek, o którym mowa w ust. 4, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – składa wniosek do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • (...)
 • 9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 2 i 3, wystawiony imiennie na nauczyciela.
 • 10. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługi, o których mowa w ust. 2 i 3, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 9, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.

Bon dla nauczycieli - komu NIE przysługuje?

Rząd zamierza wyłączyć część nauczycieli z prawa do otrzymania bonu. Oto wyjątki zawarte w projekcie rozporządzenia.

 • 11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.
 • 12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:
 • 1) nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • 2) nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • 3) nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

Bon 500 zł dla nauczycieli. Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Jak złożyć wniosek?

Jak zapewnia MEN, to budżet państwa sfinansuje bon dla nauczycieli. Pieniądze mają zostać przekazane samorządom do 25 listopada tego roku.

Nauczyciele będą składać wnioski u dyrektora szkoły, a ich rozpatrzeniem będzie zajmowała się gmina lub powiat nadzorujący pracę szkoły.

Najpóźniej do końca grudnia nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków.

Nauczyciel złoży dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym dowodem zakupu. Na tej podstawie najpóźniej do końca roku nauczyciel otrzyma dofinansowanie w wysokości kwoty wynikającej z faktur za sprzęt do kwoty 500 zł.

Jak otrzymać pieniądze?

Wniosek wraz z imiennymi rachunkami nauczyciel będzie składał w szkole, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z tych placówek. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady określi rozporządzenie ministra.

Ważne będą rachunki i faktury za materiały oraz narzędzia, które nauczyciel kupił od 1 września do 7 grudnia 2020 r. Imienne dowody zakupu będą niezbędnym uzupełnieniem wniosku o refundację poniesionych wydatków.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekaże wnioski uprawnionych nauczycieli do organu prowadzącego, a nauczyciel dostanie zwrot pieniędzy na konto najpóźniej do końca tego roku.

Wzór wnioski do pobrania zostanie zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa i kuratoriów oświaty w przyszłym tygodniu.

Co można kupić w ramach 500 zł
W rozporządzeniu zostanie określony rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli będzie podlegał dofinansowaniu m.in.: komputerów przenośnych, kamer internetowych, słuchawek (lub zestawu słuchawkowego), dodatkowego mikrofonu, tabletów, ładowarek sieciowych, głośników, pamięci zewnętrznej, oprogramowania, czy kosztów poniesionych z tytułu mobilnego internetu.

- Co ważne, pod uwagę będą brane wydatki poniesione od początku tego roku szkolnego. Zakładamy, że zwrot poniesionych nakładów finansowych nastąpi najdalej w grudniu. Naszym zamierzeniem jest również, aby poniesione przez nauczycieli koszty przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia na odległość - powiedziała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Bon 500 zł dla nauczycieli. Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Jak złożyć wniosek?

- Bon dla nauczycieli w wysokości 500 złotych będzie dostępny już niedługo - zapowiedział w piątek 6 listopada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Wszyscy nauczycieli będą mogli zakupić niezbędne akcesoria informatyczne, które będą wymienione w komunikacie, który wkrótce się pojawi - mówi minister.

Wśród akcesoriów minister wymienił m.in.: myszki, klawiatury, oprogramowanie komputerowe, a także dostęp do szybszego łącza internetowego. - Może być to także dopłata do sprzętu o większej wartości - dodał Czarnek.

Zakupu będzie można dokonać do 7 grudnia 2020 roku.

- Wsparcie dotyczy zakupów dokonywanych teraz, aż do 7 grudnia, ale także obejmuje te zakupy, których nauczyciele dokonali w bieżącym roku szkolnym. Warunkiem otrzymania bonu dla nauczycieli jest wypełnienie krótkiego wniosku, który będzie dostępny na stronie MEN oraz na stronach kuratoriów - wyjaśnił minister.

Ważne! Jeśli do zakupu sprzętu już doszło, do wniosku należy dołączyć imienny dowód zakupu.

Czekamy na określenie w rozporządzeniu szczegółów dotyczących 500+ dla nauczycieli. W tym miejscu natychmiast poinformujemy o tym, na jakich zasadach i jak złożyć wniosek, by bon otrzymać.

OD KIEDY bon nauczycielski? Jak złożyć wniosek?

W trakcie pierwszej fali pandemii rząd wprowadził bon turystyczny dla dzieci, tym razem będzie to bon dla nauczycieli, z którego będą mogli sfinansować zakup sprzętu i akcesoriów do pracy online z uczniami. Według zapowiedzi premiera będzie on przysługiwał każdemu nauczycielowi, w tym także wychowania fizycznego.

Bon 500 zł dla nauczycieli na akcesoria dla pracy zdalnej

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość. Wkrótce szczegółowo poinformujemy o sposobie wypłacania świadczenia - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Internauci są podzieleni w kwestii oceny tej decyzji rządu.

 • A uczniowie? A dostęp do internetu? A dwa komputery w przypadku rodzin wielodzietnych? - mnoży pytania jeden z nich.
 • Szkoda, że o uczniach nie pomyśleliście - dodaje inny.
 • A uczniowie to nie mają czasem 500 plus? - brzmi natychmiastowa odpowiedź.

W praktyce kwota 500 zł jest zbyt niska, żeby kupić laptopa lub komputer, ale wystarczająca, by dokonać zakupu np. kamerki internetowej, mikrofonu lub słuchawek, które są niezbędne do prowadzenia komunikacji. Nauczyciele, którzy kupią taki sprzęt, będą mogli otrzymać zwrot środków od państwa. Zasady ubiegania się o bon mają zostać sprecyzowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bon 500 zł dla nauczycieli

Są też inne reakcje internautów komentujących bon 500 zł dla nauczycieli.

 • Gdzie są laptopy za 500zł? U handlarzy bronią????
 • Zasadniczo to szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi wszelkiego sprzętu, jaki jest konieczny do uczestnictwa w lekcji.
 • W jaki sposób go dostać? A jeśli już kupiłem sprzęt?
 • Tu nie chodzi o zakup laptopa lecz mikrofonu, kamerki czy tabletu graficznego. Nie marudźcie
Bon 500 zł dla nauczycieli. DLA KOGO? Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Wniosek do pobrania 4.12
Pixabay

Praca zdalna dla nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Wcześniejsze wpisy

Bon turystyczny 500 plus dla dzieci - zasady, dla kogo

Sejm uchwalił ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Sejmowa komisja odrzuciła propozycję Senatu, by bon turystyczny mogli także dostać emeryci i renciści. Ale poparła poprawkę, by bonem objąć dzieci rodziców pracujących za granicą. Kiedy i w jaki sposób będzie można dostać bon 500 zł? Komu on przysługuje, a komu nie? W jaki sposób trafią do części z nas dodatkowe fundusze w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na wakacje? Jak będzie można zapłacić bonem za nocleg, wyżywienie, dojazdy, wstęp do muzeum?

Od soboty 1 sierpnia będzie można wnioskować o bon turystyczny. Z bonu będzie można skorzystać tylko w firmach, które zgłoszą się na listę Polskiej Organizacji Turystycznej. Do wtorku 28 lipca uczyniło to ponad 1500 podmiotów (na ok. 100 tys. uprawnionych).

Turyści będą mogli wyszukiwać przedsiębiorstwa ze względu na region Polski (województwo czy gminę) albo według oferty, jaką mają dla wczasowiczów.

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała listę przedsiębiorców na stronie bonturystyczny.gov.pl w sobotę 1 sierpnia. Nie jest to ostateczna lista, gdyż przedsiębiorcy mogą rejestrować się do programu aż do czasu jego zakończenia.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS powstała osobna zakładka dla osób korzystających z bonu. By z niego skorzystać, trzeba będzie go aktywować na kilka dni przed wyjazdem.

Ustawa o bonie turystycznym została uchwalona przez Sejm, a następnie 17 lipca podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Szczegółowe założenia bonu turystycznego 500 zł - dla kogo, od kiedy, do kiedy, jak otrzymać 500 zł.

Założenia bonu turystycznego:

 • DLA KOGO? Bon jest skierowany do rodzin wychowujących dzieci. Na każde dziecko do 18. roku życia przypada 500 zł. Uwaga! Dotyczy to także dzieci, których rodzice pracują za granicą.
 • bon NIE będzie gotówkowy. Będzie miał formę elektroniczną i będzie go można wykorzystać jedynie szeroko rozumiane na usługi turystyczne (wycieczki, noclegi).
 • OD KIEDY? ma być ważny już w te wakacje, ze względów technicznych najwcześniej pod konie lipca.
 • DO KIEDY? nie trzeba go wykorzystywać od razu, bon ma być ważny do 31 marca 2022 roku.
 • jak można będzie uzyskać bon turystyczny? Trzeba będzie zarejestrować się na platformie usług elektronicznych ZUS. Po pozytywnej weryfikacji otrzymamy bon w formie cyfrowej.

Bon 500 zł dla dzieci - dla kogo, do kiedy?

Bon dostaną wszyscy, na których aktualnie przysługuje comiesięczne świadczenie 500+. Będzie jednorazowy o wartości 500 zł i nie będzie go można zamienić na gotówkę, lecz jedynie wykorzystać do opłacenia kolonii, obozów, wycieczek czy innych form wypoczynku dzieci. Bon wyniesie 500 zł na każde dziecko, ale rodzice sprawujący opiekę naprzemienną dostaną po 250 zł.Bon ma być ważny do 31 marca 2022 roku.

Dzieci niepełnosprawne otrzymają go w podwójnej wysokości, czyli 1000 złotych. Sejm nie rozszerzył jednak programu o starsze dzieci. Bon przysługiwać będzie tylko na dzieci do 18. roku życia. Mnóstwo rodzin, które mają na utrzymaniu starsze dzieci, zostaną więc pozbawione wsparcia 500 zł na wakacje.

Uwaga! Bon będzie mógł zostać przeznaczony tylko na wakacje w kraju

Bon będzie można wykorzystać w Polsce. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu.

Bon 500 plus ZASADY

 • Główne zasady działania bonu 500 plus to:
 • Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.
 • Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.
 • W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego, przysługuje każdemu z rodziców oddzielnie, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.
 • Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.
 • Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

- Bon na pewno pomoże rozkręcić turystykę krajową, a więc to, z czego my na Podhalu głównie żyjemy – mówiła Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej

– Jeśli wspólnie dobrze to wypromujemy, to jest szansa, że z kwoty 7 mld zł, jaką rząd planuje przeznaczyć w tym roku na bony wakacyjne, do Małopolski trafi 1,2 mld zł, a nawet więcej – szacował w czerwcu w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

500 plus na wakacje dla dzieci. Od kiedy?
Kto dostanie bon turystyczny 500 plus? Nie decyduje kryterium zarobkowe, jak w przypadku planowanego wcześniej 1000 plus. Program ma ruszyć najwcześniej pod koniec lipca, bo dopiero w połowie lipca jest uchwalony. Opóźnienie ma związek z przygotowaniami technicznymi i zgromadzeniem w puli firm i organizacji turystycznych. Wnioski będzie można składać na platformie cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie wypłacać 500 zł plus na wakacje dla dzieci.

Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju: - Systemy informatyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej są gotowe do tego, aby 26 lipca ruszyły pierwsze świadczenia.

500 zł - bon turystyczny na wakacje dla rodzin z dziećmi

Jak w praktyce będzie można skorzystać z bonu – krok po kroku

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny 500+?
1.Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz bon po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.
2.Aktywacja Twojego bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych.
3.Bon będziesz musiał okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Pamiętaj – program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.
4.Jeśli będziesz miał pytania i wątpliwości dotyczące programu, będziesz mógł skorzystać ze specjalnej infolinii. Będzie ona wspierała zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej.

Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Jadwiga Emilewicz: W tym roku pan prezydent tak zaprojektował ten dodatek, że ma wesprzeć polskie rodziny, które na skutek epidemii koronawirusa ucierpiały. Niektórzy mają mniejsze pensje, inni utracili pracę

Wicepremier rządu powiedziała w rozmowie z gazeta.pl, że rząd chce, by bon turystyczny stał się rozwiązaniem stałym.

- Wtedy będziemy mogli mówić o rozszerzeniu listy beneficjentów - odparła Jadwiga Emilewicz pytana, dlaczego Sejm odrzucił poprawkę Senatu o przyznaniu bonu 500 plus na wakacje emerytom i rencistom.

Bon 500 plus Jak składam wniosek?

Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.
Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Bon 500 plus. Dla kogo, na jakich zasadach?

Z kręgów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyszła koncepcja powiązania bonu ze świadczeniem 500 plus: na każde dziecko dostające ten zasiłek (jest ich w sumie 6 mln) przypadnie 500 złotych ekstra – z przeznaczeniem na konkretne wydatki związane z wypoczynkiem. Będzie to kosztować budżet ok. 3 mld zł.

Właśnie ta koncepcja – powiązania bonu turystycznego ze sztandarowym programem PiS Rodzina 500 plus – przejęła ekipa prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze przed wyborami.

Bon 500 plus. Dla kogo, na jakich zasadach?

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Czy na konta wszystkich rodzin korzystających z 500 plus wpłyną wkrótce dodatkowe pieniądze z przeznaczeniem na wakacje? Nie. Zamiast ekstrazasiłku każda z takich rodzin najpewniej dostanie esemesa, którym będzie mogła zapłacić za nocleg, wyżywienie, dojazdy, wstępy do muzeów itp. (przypomina to płacenie popularnym BLIK-iem).

Zapewne rozczarowani poczują się wszyscy, którzy nie mają dzieci lub już je odchowali, a zwłaszcza ci, których pociechy są na uczelniach. Utrzymanie młodego człowieka na studiach dziennych kosztuje więcej niż utrzymanie ucznia podstawówki, a mimo to rodzicom dorosłych dzieci żadne zasiłki nie przysługują.

Teraz nie otrzymają oni także bonu na wakacje. I to w sytuacji, gdy ich studiujące dorosłe pociechy utraciły z powodu pandemii 90 procent dotychczasowych możliwości dorabiania, m.in. w gastronomii, usługach i…. turystyce. Z drugiej strony z wakacyjnego bonu skorzysta wielu zamożniejszych Polaków, którzy w pierwotnej wersji programu nie zostali ujęci.

500 zł nie dla emerytów i rencistów

Na wniosek Senatu pojawiła się koncepcja, by bonem 500 zł na wakacje obdarować także emerytów i rencistów. Senat taką poprawkę przegłosował, ale Sejm ją odrzucił. W zamian objął programem dzieci także tych rodziców, którzy pracują za granicą.

Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poprawek Senatu, zgodnie z którymi bonem turystycznym zostaną objęte dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła poprawkę, by bonem mogły się rozliczać nie tylko rodziny, ale i podmioty oferujące usługi turystyczne oraz osoby korzystające z tych usług (przykładowo organizatorzy spływów kajakowych, przewodnicy, piloci wycieczek itp.).

- Powiązanie bonu z 500 plus zmienia nam zasadniczo grupę korzystających z programu. Taki program na pewno nie ożywi wielkich luksusowych obiektów, natomiast będzie silnym impulsem do rozwoju wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszyscy, którzy się tym zajmują, powinni odczuć poprawę – komentuje Grzegorz Biedroń.

Dodaje, że danie bonu bogatym wcale nie jest pozbawione sensu, gdyż zamożniejsi obywatele do bonu 500 zł od państwa dołożą swoje oszczędności, co wzmocni impuls w turystyce.

- Bon, nawet taki mniejszy niż pierwotnie zakładano (początkowo była mowa o 1000 zł - przyp.), na pewno pomoże, jeśli powiążemy go z promocją turystyki krajowej. Ona właśnie ruszyła i liczymy, że – wbrew jednemu z naszych czterech scenariuszy – „cepry nie zostaną w domach” – kwituje Grzegorz Biedroń.

Bon turystyczny 500 plus - zasady.

Bon 500 plus ZASADY

 • Główne zasady działania bonu 500 plus to:
 • Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.
 • Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.
 • W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego, przysługuje każdemu z rodziców oddzielnie, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.
 • Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.
 • Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Odpoczywaj w Polsce - propozycja Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna stworzyła stronę, na której prezentuje – za pomocą interaktywnej mapy – bogatą ofertę turystyczną Polski: m.in. produkty turystyczne nagrodzone Certyfikatami POT, zdobywców tytułu „Polska Marka Turystyczna” oraz laureatów konkursu „EDEN – European Destination of Excellence” i „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, a także polskie obiekty z listy UNESCO i parki narodowe. W ten sposób POT chce zainspirować turystów do odwiedzenia sprawdzonych miejsc i atrakcji.

Strona akcji: znajduje się tutaj.

Bon 500 zł bez wniosku

Nie trzeba składać wniosków o przyznanie bonu. Prawo do niego będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z prawem do bonu i z uprawnieniami podmiotów turystycznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje bonu. Za to odpowiada Polska Organizacja Turystyczna. ZUS zapewni działanie systemu teleinformatycznego, który obsługuje bon i będzie rozliczał transakcje realizowane za jego pomocą.

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed wakacjami), po wpisaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością aby otrzymać dodatkowe 500 zł, będą musiały na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą ich przyznania.

500 plus - jak płacić bonem turystycznym?

Płatności bonem będą załatwiane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić za usługę turystyczną trzeba będzie pokazać specjalny numer bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

500 plus - co zrobić, jak nie posiada się konta na PUE?

Konto na PUE ZUS można zarejestrować m.in. przy pomocy profilu zaufanego i bankowości internetowej. Na profilu PUE, w roli „Ogólne”, w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób, które korzystają z bonu i osobna zakładka dla podmiotów turystycznych.

Polska Organizacja Turystyczna opublikuje na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, w których usługi można płacić bonem.

Bon 500 zł dla nauczycieli. Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Jak złożyć wniosek? 4.11

Bon nauczycielski 500 zł. DLA KOGO 500 zł? OD KIEDY? JAK OTRZYMAĆ bon 500 zł dla nauczycieli? Od kiedy będzie można płacić bonem 500 zł? Czy 500 zł dostaną wszyscy nauczyciele? Jakie akcesoria do pracy zdalnej można będzie kupić? Czy potrzebna jest faltura? Do kiedy będzie ważny bon 500 plus dla nauczycieli? Czy nauczyciele dostaną 500 zł już w listopadzie? Czy bon przysługuje także nauczycielom wychowania fizycznego? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym tekście.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd wprowadzi bon dla nauczycieli. Bon będzie miał wartość 500 złotych i będzie go można wydać na akcesoria związane z pracą zdalną. Od kiedy bon dla nauczycieli? Jak dostać bon nauczycielski 500+?

Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

Na razie nie wiadomo, na jakich zasadach będzie się odbywało przyznawanie bonu nauczycielskiego. Czekamy na określenie w rozporządzeniu szczegółów dotyczących 500+ dla nauczycieli. W tym miejscu natychmiast poinformujemy o tym, komu przysługuje bon nauczycielski i jak złożyć wniosek, by go otrzymać.

OD KIEDY bon nauczycielski? Jak złożyć wniosek? 4.11

W trakcie pierwszej fali pandemii rząd wprowadził bon turystyczny dla dzieci, tym razem będzie to bon dla nauczycieli, z którego będą mogli sfinansować zakup sprzętu i akcesoriów do pracy zdalnej z uczniami.

Tokio Raport - rozmowa z Karoliną Pęk

Wideo

Materiał oryginalny: Bon 500 zł dla nauczycieli. DLA KOGO? Jak otrzymać 500+? OD KIEDY bon nauczycielski? Wniosek do pobrania 4.12 - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie