Brzesko. Budżet na 2020 rok uchwalony, jakie inwestycje w nim zapisano?

PM
Paweł Michalczyk
W środę w Brzesku miała miejsce sesja budżetowa. Rada miejska jednogłośnie przyjęła plan dochodów i wydatków na 2020 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Dochody budżetu Brzeska na rok 2020 zaplanowano na kwotę 166.291.538,00 zł, a wydatki na 170.191.538,00 zł. Różnica między tymi kwotami to deficyt budżetu w wysokości 3.900.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

INWESTYCJE MIASTA I GMINY BRZESKO NA 2020 ROK

1. Przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz obejmująca budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomianowską do obiektu mostowego na rzece Uszwica – 24.600,00 zł

Opracowanie dokumentacji budowy chodnika. Po wykonaniu projektu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje jego budowę.

2. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 53.764,00 zł.

31 lipca 2018 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim oraz Gminami Szczurowa i Borzęcin o wspólnym przygotowaniu w/w zadania. Wartość całkowita zadania została określona na kwotę 614.445,00 zł.. Udział Gminy Brzesko wynosi 12,5% kosztów, tj. 76.805,63 zł. przekazywany jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Prace nad uwzględnieniem kolejnych wniosków gmin oraz wyborem wariantu preferowanego się wydłużyły, co miało przełożenie na termin wykonania przedmiotu umowy, który pierwotnie ustalono na 2019 rok. Ostatecznie w 2019 r. wydatkowano kwotę 23.041,69 zł. do zapłaty w 2020 r. pozostało 53.763,94 zł.

3. Budowa chodników przy drogach powiatowych – 300.000,00 zł.

Gmina co roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym ustala propozycje odnośnie budowy i remontów chodników przy wspólnym finansowaniu 50/50. Szczegółowy zakres odnośnie wyboru lokalizacji chodników zostanie ustalony ze Starostwem Powiatowym.

4. Budowa i modernizacja dróg – 1.000.000,00 zł.

Na podstawie systematycznie dokonywanych przeglądów dróg niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości minimum 1 mln zł na wykonanie nakładek asfaltowych na głównych ciągach komunikacyjnych zarówno w Brzesku jak i Sołectwach Gminy. Brak realizacji zadania może być przyczyną dalszej drastycznej degradacji dróg i w konsekwencji potrzebne będą znacznie wyższe środki finansowe na wykonanie koniecznych nakładek.

5. Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej – 200.000,00 zł.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przystąpi się do realizacji zadania.

6. Budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku – etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej –
2.000.000,00 zł.

Umową z dnia 27.02.2017 r. zlecono wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na „Budowę drogi gminnej łączącej ul. Solskiego i ul. Przemysłową w Brzesku” za kwotę 39.000,00 zł. Projekt został wykonany i uzgodniony. 8.10.2019 r. została wydana decyzja ZRID. Wpłynęło odwołanie, które jest rozpatrywane przez Wojewodę. Przedsiębiorcy zadeklarowali chęć wsparcia finansowego realizacji zadania. Wstępne porozumienie w tej sprawie pomiędzy przedsiębiorcami z tego rejonu a Gminą Brzesko zostało już zawarte.

7. Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok odcinek nr I w km od 0+000,00 do 0+411,94 wraz z włączeniami w km 0+350,50 odcinek nr II od 0+000,00 do 0+140,00 oraz w km 0+411,94 odcinek nr III 0+000,00 do 0+130,00 km w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko – 848.000,00 zł.

14.10.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania z wynagrodzeniem w wysokości 1.137.422,21 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, wytyczenie, usunięcie warstwy humusu), roboty ziemne, budowę chodników, budowę zatok parkingowych, budowę kanalizacji opadowej, budowę dróg asfaltowych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 799.450,00 zł.

8. Budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku na odcinku nr I od km 0+000,00 do 0+497,43 oraz na odcinku nr II od km 0+009,45 do 0+071,76 w Gminie Brzesko – 1.356.000,00 zł.

14.10.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania z wynagrodzeniem w wysokości 1.334.498,85 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, wytyczenie, rozbiórki chodników i nawierzchni), roboty ziemne (ścinanie i karczowanie drzew, wykopy, umocnienie wykopów), budowę kanalizacji opadowej (przykanaliki, studzienki rewizyjne systemowe TEGRA 600 z wpustem deszczowym, regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych wraz z wymianą włazów na włazy żeliwne wypełnione betonem), założenie rur ochronnych, wbudowanie krawężników na ławach betonowych, wykonanie podbudowy z nawierzchnią asfaltową, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią ścieżki rowerowej i chodnika, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 873.138,00 zł.

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 250674 K ul. Mazurkiewicza w Jasieniu wraz z kanalizacją opadową – 30.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji.

10. Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej – 60.000,00 zł.

W 2017 roku została wykonana dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy ul. Pomianowskiej. Planuje się budowę odcinka od Al. Solidarności do Młyna przy ul. Pomianowskiej, na który zostało złożone zgłoszenie zamiaru do Starostwa Powiatowego.

11. Przebudowa ul. Osiedle Urocze w Porębie Spytkowskiej – projekt – 30.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

12. Projekt drogi łączącej ul. Bernackiego i ul. Brzeską w Jadownikach – 50.000,00 zł.

Projektuje się drogę wewnętrzną o długości ok. 450 m, szerokość pasa drogowego 6,0 m zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru o nazwie „Brzesko-Granice. Wybudowanie tej drogi spowoduje otwarcie nowych terenów budowlanych głównie dla zabudowy jednorodzinnej.

13. Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku – 6.000,00 zł.

Złożono wniosek do Programu „Mosty dla Regionu” na opracowanie dokumentacji. Planowane środki stanowią udział własny.

14. Strefa Płatnych Parkingów: zakup systemu operacyjnego do płatności kartami, zakup drukarki mobilnej, licencje, zakup nowych znaków drogowych porządkujących SPP w Brzesku – 118.000,00 zł.

Zadanie realizowane przez BOSiR w Brzesku. Zakup systemu operacyjnego do płatności kartami płatniczymi, zakup drukarki mobilnej do drukowania zawiadomień o opłatach dodatkowych , zakup znaków drogowych do oznaczenia zmian organizacji SPP w celu polepszenia systemu poboru opłat SPP.

15. Nabycie nieruchomości do zasobów gminnych – 2.205.598,00 zł.

Planowana kwota na zakup gruntów związany z nabyciem gruntu do zasobu wynosi 2.205.598,00 zł i dotyczy następujących zadań:
- Poręba Spytkowska nabycie działki 897/8 o pow. 0,0450 ha zajętej pod ul Jodłową
- Poręba Spytkowska nabycie działki 2/2 i 4/2 o łącznej pow. 0,0326 ha zajętej pod ul. Jodłową
- Jasień, nabycie cz. działki 1539/8 o pow. ok.. 0,0230 ha pod ul. Sądecką
- Jasień, nabycie działki 1557/12 o pow. 0,0110 ha pod ul. Wiśniową
- Jasień, nabycie działki 1557/10 o pow. 0,0108 ha pod ul. Wiśniową
- Jasień, nabycie działek 1945/2, 1945/3, 1945/6 o łącznej pow. 0,0074 ha pod poszerzenie drogi (łącznik pomiędzy
ul. Floriańską i Górną)
- Mokrzyska, nabycie działki 3866/1 o pow.0,0334 ha pod poszerzenie ul. Stolarskiej
- Sterkowiec, nabycie działki 532 o pow. 0,11 ha na poprawę zagospodarowania terenu przyszkolnego
- Brzesko, nabycie działki 2797/2 o pow. 0,0038 ha pod poszerzenie ul. Bagiennej
- Brzesko, nabycie działki 555 o pow. 0,1496 ha pod drogę zgodnie z planem Brzesko- Dzielnica Przemysłowa
- Brzesko, nabycie działek 309/3 i 309/5 o łącznej powierzchni 0,0207 ha pod chodnik przy ul. Wodnej
- Brzesko, nabycie działki 2355/6 o pow. 0,0043 ha zlokalizowanej przy ul. Barona Jana Goetza
- Brzesko, nabycie cz. działek 1143/1 i 1143/3 o łącznej pow. ok. 0,1199 ha zlokalizowanych w rejonie ul. Czarnowiejskiej
- Jadowniki, nabycie cz., działki 653/1 o pow. ok.. 240 m2 i 653/3 o pow.0,1109 ha pod ul. Bujaka
- Jadowniki, nabycie działki 3270/1 o pow. 0,10 ha powstała w wyniku podziału pod drogę ul. Bernackiego
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi osiedlowe na terenie Miasta i Gminy Brzesko
- Brzesko - przedłużenie ul Kossaka za działki 1406/2 i 1028/4 o łącznej pow. 0,0484 ha
- Jadowniki ul. Bernackiego będąca przedłużeniem ul. Kasztanki w Okocimiu
- Brzesko, „Budowa drogi gminnej do strefy przemysłowej - etap I: odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej w Brzesku”.

16. Wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego w Jadownikach – 50.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie klimatyzacji głównej sali widowiskowej. W ramach rozeznania rynku wysłano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców specjalizujących się w wykonywaniu klimatyzacji. Po zebraniu trzech ofert wartość klimatyzacji kształtuje się (w zależności od zastosowanego sprzętu) nawet do 95.000,00 zł plus koszty instalacji elektrycznej około 4.000,00 zł.. Sołectwo Jadowniki ze środków funduszu sołeckiego przeznaczyło dodatkowo kwotę 25.000,00 zł. na realizację zadania.

17. Fundusz Sołecki – Sołectwo Jadowniki – wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego – 25.000,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jadowniki z dnia 30.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

18. Fundusz Sołecki – Sołectwo Okocim – rewitalizacja placu przed budynkiem Domu Ludowego – 16.000,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Okocim z dnia 25.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

19. Fundusz Sołecki – Sołectwo Sterkowiec – zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury – 16.000,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 2/09/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sterkowiec z dnia 20.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

20. Fundusz Sołecki – Sołectwo Wokowice – ogrzewanie gazowe w budynku sołtysówki, stróżówki, kaplicy – 24.000,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wokowice z dnia 29.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

21.Remont kanalizacji sanitarnej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku – 60.000,00 zł.

Remont kanalizacji pozwoli na prawidłowe odprowadzania ścieków z budynku Urzędu. Tragiczny stan uzbrojenia wykonanego z rur betonowych ponad 50 lat temu jest przyczyną częstych awarii kanalizacji.

22. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 30.000,00 zł.

Zakup serwera w kwocie około 30.000,00 zł. Przeniesienie oprogramowania z serwera z windowsem 7 : odpady, legislator, gomig, edos. (serwer na windows 7 do wyłączenia i utylizacji). Przeniesienie konsoli i bazy danych Eset -oprogramowanie antywirusowe - ze starego laptopa (problemy z wydajnością). Serwer będzie również przeznaczony pod udziały sieciowe dla pracowników Urzędu Miasta oraz wszystkie nowe aplikacje, które
się pojawią w przyszłości. Aktualnie nie ma miejsca na żadnym z serwerów.

23. Zakup i montaż baterii do kompensacji mocy pojemnościowej – 15.000,00 zł.

Montaż baterii pozwoli ograniczyć a być może nawet zlikwidować opłaty za energię pojemnościową, które w tej chwili wynoszą nawet ok. 1.000,00 zł miesięcznie.

24.Budowa garażu dla OSP w Porębie Spytkowskiej – 190.000,00 zł.

Istniejący garaż jest w bardzo złym stanie technicznym, nie ogrzewany, nie spełnia wymogów garażu dla samochodu strażackiego – jest za mały, drzwi garażowe za wąskie i za niskie. Planuje się wykonać projekt garażu dostosowany do aktualnych potrzeb oraz budowę z płyt warstwowych.

25. Zakup wyposażenia OSP – wkład własny – 400.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na wkład własny w planowanym do uzyskania dofinansowaniu zadania z innych źródeł.
26.Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach – 500.000,00 zł.
Projektowany budynek sali sportowej z przewiązką o powierzchni zabudowy 1386,5 m2 , wysokości 11,36 m zaprojektowano jako dwukondygnacyjny (parter, piętro wraz z poddaszem nieużytkowym) wykonany z technologii tradycyjnej . Dach łukowy, prefabrykowany. Sala gimnastyczna o pow. 1049,6 m2 z boiskami do gry w piłkę ręczną, halową piłkę nożną, siatkówkę, tenisa i badmintona wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu. Na piętrze antresola z widownią oraz trzy sale lekcyjne. Koszt budowy wg kosztorysu inwestorskiego 3.351.170 zł. W projekcie budżetu na rok 2020 przewidziano środki w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót ziemnych oraz fundamentów wraz z izolacjami poziomymi i pionowymi.

27. Budowa parkingu przy PSP Nr 1 w Jadownikach – 20.000,00 zł.

14.10. 2019 r. został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu
w Jadownikach na działkach 3411, 3412/2. Obecnie trwa procedura związana z wydaniem powyższej decyzji a termin jej wydania jest przewidywany na koniec miesiąca listopada 2019 r.

28. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku: wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację 10 hydrantów przeciwpożarowych – 48.500,00 zł.

Decyzja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku nakazująca wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację 10 hydrantów przeciwpożarowych.

29. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Porębie Spytkowskiej – 120.000,00 zł.

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z remontem i rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odprowadzeniem ścieków do potoku Kowalówka dla budynków Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w miejscowości Poręba Spytkowska na działkach Nr: 1484/1, 1484/2, 1483 i 17. Aktualnie na terenie szkoły i przedszkola funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, która odprowadza ścieki wymieszane do zbiornika. Ciągły wywóz ścieków generuje znaczne koszty. Celem inwestycji jest rozdzielenie kanalizacji, odprowadzenie ścieków komunalnych do przydomowej oczyszczalnia wód opadowych do potoku.

30. Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko – 100.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014 – 2020. Zaplanowano udział własny.

31. Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko – 30.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej.

32. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku: remont stołówki wentylacja – 130.000,00 zł.

Zaplanowano drugi etap remontu stołówki - wentylacja. Remont na podstawie nakazu SANEPiDu, który warunkowo dopuścił działanie stołówki w bieżącym roku szkolnym. Odstępstwo wydano do 31.08.2020 r.

33. Fundusz Sołecki – Sołectwo Mokrzyska – wykonanie rewitalizacji/modernizacji terenu zielonego wokół GOSiR – 37.244,30 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mokrzyska z dnia 26.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

34. Fundusz Sołecki – Sołectwo Szczepanów – modernizacja placu zabaw – 37.200,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szczepanów z dnia 28.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

35. Budowa chodnika wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim – 150.000,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW.

36. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia – 1.700.140,00 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja Projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2020. Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt będzie realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory
słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły biomasowe. Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne są zgodne z najlepszą praktyką w swojej dziedzinie, innowacyjne oraz energooszczędne technologicznie. Projekt realizowany jest w formule klastra energii. Wnioskodawca oraz Partnerzy projektu zawarli porozumienie cywilnoprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. W Gminie Brzesko są planowane: montaż 56 zestawów paneli fotowoltaicznych, 27 zestawów kolektorów słonecznych, 16 pomp ciepła.

37. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019-2021 – 3.300.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia planuje się uzyskać dofinansowanie z RPOWM 2014-2020 w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej Gmina Brzesko jest na liście rezerwowej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę starych niskosprawnych źródeł ciepła oraz modernizację instalacji wewnętrznej w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne kotły biomasowe oraz kondensacyjne kotły gazowe. Działanie obejmuje likwidację starych kotłów oraz instalację nowych kotłów wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących). Wymienione kotły biomasowe i gazowe będą stanowiły podstawowe źródła ogrzewania budynków biorących udział w projekcie. Planuje się wymianę 400 kotłów węglowych na kotły gazowe i na biomasę oraz wykonanie 5 termomodernizacji budynków w zakresie pomocy rodzinom ubogim.

38. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego – 50.000,00 zł.

Gmina posiada dokumentację projektową na budowę oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Jasieniu oraz na ul. Stolarskiej w Mokrzyskach. Część tych zadań została wykonana w 2019 roku, pozostałe odcinki były zaplanowane do budowy w 2020 roku. Ponadto w 2019 roku wykonano projekty techniczne oświetlenia ulicznego na ul. Zagrody w Okocimiu oraz ul. Siostry Katarzyny Przybytniak w Mokrzyskach. Przewidziana kwota odbiega od wartości kosztorysowych powyższych zadań, dlatego zakres rzeczowy do realizacji zostanie znacznie ograniczony.

39. Fundusz Sołecki – Sołectwo Okocim – dokończenie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim – 21.244,30 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Okocim z dnia 25.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

40. Fundusz Sołecki – Sołectwo Poręba Spytkowska – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Bartłomieja wraz z oświetleniem parkingu – 37.244,30 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Poręba Spytkowska z dnia 21.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

41. Fundusz Sołecki – Sołectwo Sterkowiec – zakup i montaż ulicznych lamp oświetleniowych – 6.000,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 2/09/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sterkowiec z dnia 20.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

42. Fundusz Sołecki – Sołectwo Jasień – dokończenie inwestycji doświetlenia na ul. Kasztanowej – 5.000,00 zł.

Zadanie wskazane do realizacji uchwałą Nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasień z dnia 22.09.2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

43. Fontanna Miejska – 96.000,00 zł.

Przebudowa fontanny z wymianą filtrów, pomp i szafy z elementami elektronicznymi do kierowania pracą fontanny w celu jej ponownego uruchomienia.

44.Wymiana złóż w filtrach wody basenowej – 200.000,00 zł.

Wymiana 4 sztuk złóż w filtrach wody basenowej na nowe krystaliczne, celem poprawy jakości wody basenowej.

45. Wymiana dachu na budynku administracyjnym Krytej Pływalni – 315.000,00 zł.

Wymiana dachu na budynku administracyjnym Krytej Pływalni BOSIR celem likwidacji przecieków wody opadowej. Zmiana z pokrycia papowego dachu na pokrycie blachą trapezową.

46. Kręgielnia – wymiana 4 sztuk szachownic z pulpitem – 13.000,00 zł.

Zakup szachownicy z pulpitem do zamontowania w maszynowni Kręgielni w celu polepszenia funkcjonowania torów kręglarskich.

47. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jadownikach – 50.000,00 zł.

Planowana przebudowa boiska o wymiarach 20 x 40 m polegająca na ułożeniu sztucznej trawy na istniejącej nawierzchni asfaltowej, co zwiększy wartość użytkową boiska.

48. Przebudowa boiska szkolnego w Okocimiu – 50.000,00 zł.

Został wykonany i zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Brzesku projekt remontu i przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem i budową budynku gospodarczego. Wymiary boiska to 30 x 40.

49. Rezerwa celowa na inwestycje – 200.000,00 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na bochnia.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie