Powiat bocheński uchwalił budżet na 2023 rok. Na inwestycje prawie 34 mln zł. Lista inwestycji

Paweł Michalczyk
Paweł Michalczyk
W 2023 roku powiat bocheński planuje przebudowę kolejnych odcinków dróg powiatowych
W 2023 roku powiat bocheński planuje przebudowę kolejnych odcinków dróg powiatowych Paweł Michalczyk
Zakończenie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym, rozbudowa kolejnych dróg powiatowych, a także znalezienie nowej funkcji dla niszczejącego budynku po byłym pogotowiu - to tylko niektóre z wielu zadań, jakie powiat bocheński chce zrealizować w 2023 roku. Na wydatki majątkowe zaplanowano niemal 34 mln zł.

Planowane w 2023 roku dochody powiatu bocheńskiego to ponad 162 mln zł, a wydatki to ok. 178 mln zł. Blisko 34 miliony będą przeznaczone na inwestycje, z czego 23 miliony złotych to środki zewnętrzne. Relacja długu do dochodów ogółem wyniesie wg planu 45,1 proc. (na koniec roku 2018 wyniósł 43,9 proc.).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo finansów, w 2023 roku nastąpi spadek dochodów powiatu z podatku PIT z 29,7 mln zł w 2022 do 23 mln zł w 2023. Spadek dochodów z PIT to blisko 7 milionów złotych. To konsekwencja zmiany przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

- Ponadto podnoszenie przez NBP stóp procentowych spowodowało znaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co niekorzystnie wpływa na wydatki bieżące i wskaźnik spłaty zadłużenia. Niedoszacowane są również zadania zlecone przez administrację rządową i coraz więcej musimy do nich dokładać z dochodów własnych. Wprawdzie zakładany jest wzrost dochodów powiatu w zakresie oświaty, jednak ostateczne kwoty subwencji będą znane na początku przyszłego roku. Dla porównania w 2022 roku powiat do zadań oświatowych musiał dołożyć ponad 7 milionów złotych z własnych środków. Nie bez wpływu na budżet jest również bardzo wysoka inflacja i zwiększenie pensji minimalnej. To będzie na pewno rok pełen wyzwań, oszczędności i podejmowania trudnych decyzji - argumentował strasota Adam Korta.

Powiat bocheński. Jakie inwestycje w 2023?

Najważniejszą inwestycja powiatu bocheńskiego w 2023 roku będzie zakończenie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina.

Samorząd zamierza też znaleźć nowe przeznaczenie dla niszczejącego budynku po byłym pogotowiu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Zaplanowano sfinansowanie projektu funkcjonalno-użytkowego tego budynku. Docelowo w budynku po byłym pogotowiu znajdzie swoją siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego.

W 2023 roku kontynuowany będzie projekt „Cyfrowy Powiat Bocheński”, na który przeznaczone zostanie ponad 1,2 miliona złotych. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.

Powiat bocheński. Lista inwestycji w 2023?

 • Scalanie gruntów położonych w obrębie Stanisławic, gmina Bochnia - 219 000,00
 • Scalenia i wymiana gruntów w obrębie Rzezawa, gmina Rzezawa - 2 461 000,00
 • Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 207 226,00
 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. Od skrzyżowania z DP 1428 (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego" - 66 120,00
 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Budowa połączenie drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94- ETAP III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego" - 68 210,00
 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania DW 965 Zielona - Limanowa z DP 2006K Szarów- Kłaj-Proszówki" - 32 670,00
 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej" - 40 226,00
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2083 K Sobolów - Ubrzeż w miejscowości Kamyk - 80 000,00
 • Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą krajową nr 94 w km ok. 32+250 drogi krajowej (strona prawa) w miejscowości Bochnia" - 272 347,50
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054 K w miejscowościach Bochnia i Brzeźnica - 79 519,50
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada na odcinkach w miejscowościach Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia i Zawada - 228 472,50
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K wraz z budową chodnika i kanalizacją deszczową oraz przykryciem rowów w m. Krzeczów - 60 000,00
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów wraz z budową chodnika w m. Kobylec” -
  112 791,00
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budowa chodnika w km 7+007 - 7+854 i przebudową przepustu w km 7+759 w miejscowości Brzeźnica - 170 000,00
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budowa chodnika w km 9+078 - 10+836 w miejscowości Brzeźnica - 415 986,00
 • Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: nr 2077K Leksandrowa - Lipnica Górna; nr 2074K Żegocina - Bełdno; nr 2083K Chrostowa Kamyk; nr 1961K Grabie - Kępanów - 942 500,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424 K Bochnia - Uście Solne - Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice - 400 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K w km od 14+836 do km 15+416 w miejscowości Nieszkowice Wielkie, Powiat Bocheński - 1 000 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada na odcinkach w miejscowościach Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia i Zawada - 1 000 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2087K w km 1+096,00 do km 1+689,97 w miejscowości Rzezawa, Powiat Bocheński - 1 000 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2094K Wrzępia - Okulice wraz z budową chodnika w miejscowości Okulice i Bratucice - 200 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna, Powiat Bocheński - 1 000 000,00
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia, powiat bocheński, etap I - 50 700,00
 • Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054 K w miejscowościach Bochnia i Brzeźnica - 500 000,00
 • Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442K Krzeczów –Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc. Jasień, Jodłówka - 200 000,00
  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 • Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: nr 2077K Leksandrowa - Lipnica Górna; nr 2074K Żegocina - Bełdno; nr 2083K Chrostowa Kamyk; nr 1961K Grabie – Kępanów - 17 758 073,09
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia, powiat bocheński, etap I - 1 698 633,46
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) - 100 000,00
 • Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja budynku byłego pogotowia przy ul. Konstytucji 3 maja w Bochni - 100 000,00
 • Zakup sprzętu komputerowego w tym: support do serwera, monitory, komputer, oprogramowanie - 80 000,00
 • Cyfrowy Powiat Bocheński "CP" - 320 841,00
 • Cyfrowy Powiat Bocheński - E-administracja w Powiecie Bocheńskim - 342 391,20
 • Cyfrowy Powiat Bocheński - E-administracja w Powiecie Bocheńskim - 537 681,49
 • Zakup oprogramowania WINDOWS SERWER (zakup połączony z zaaniami projektowymi CP) - 30 000,00
 • Zakup pamięci RAM do serwerów (zakup połączony z zadaniami projektowymi CP) - 90 000,00
 • Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni - 50 000,00
 • Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego) - 50 000,00
 • Wymiana drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych na I i II piętrze budynku - 18 000,00
 • Wymiana opaski betonowej wokół budynku od strony wschodniej i północnej wraz z naprawą izolacji przeciwwilgociowej - 50 000,00
 • Podjazd pod salę gimnastyczną - 35 000,00
 • Projekt wykonania przebudowy drogi wewnętrznej wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie ZS Nr 1 w Bochni - 67 650,00
 • Remont instalacji elektrycznej wraz robotami malarskimi na II piętrze budynku głównego szkoły - 300 000,00
 • Dotacja dla SP ZOZ Szpital Powiatowy z przeznaczeniem na Budowę Zakładu opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnymi - 1 500 000,00
 • Przystosowanie węzła sanitarnego na parterze skrzydła wschodniego budynku SOSW w Bochni dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wkład własny) - 81 365,96
 • Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 150 000,00

Razem 33 959 178,70

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

iPolitycznie - Robert Telus o rozwiązaniu problemu zboża - skrót

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na bochnia.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie