Bochnia świętuje 770-lecie nadania praw miejskich. Koncert Pueri Cantores Santi Nicolai, Cantores Santi Nicolai i Big Band Bochnia. Zdjęcia

Paweł Michalczyk
Paweł Michalczyk
Inauguracja obchodów 770-lecia nadania Bochni praw miejskich, 26.02.2023
Inauguracja obchodów 770-lecia nadania Bochni praw miejskich, 26.02.2023 UM Bochnia / Łukasz Chojecki
27 lutego przypada 770. rocznica nadania Bochni praw miejskich. Miało to miejsce 27 lutego 1253 roku. Akt lokacyjny nadał Bochni książę Bolesław V Wstydliwy w Korczynie. W przeddzień rocznicy w Hali Widowisko-Sportowej w Bochni odbył się koncert inaugurujący obchody 770-lecia miasta. Potrwają one cały 2023 rok.

Bochnia świętuje 770-lecie nadania praw miejskich

26 lutego 2023, w przeddzień rocznicy nadania Bochni praw miejskich, w Hali Widowisko-Sportowej odbył się koncert inaugurujący obchody 770-lecia miasta. Blisko tysięczna publiczność mogła wysłuchać występów bocheńskich chórów: Pueri Cantores Sancti Nicolai, Cantores Sancti Nicolai oraz Big Band Bochnia.

- Bochnia słynie przede wszystkim z soli, która przez wieki była jednym z najważniejszych produktów eksportowych Polski. Dzięki niej nasze miasto szybko stało się bogatym i ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym. To właśnie odkrycie soli kamiennej i ogromne znaczenie gospodarcze jej wydobycia było głównym powodem dla którego książę Bolesław Wstydliwy nadał Bochni 27 lutego 1253 r. prawa miejskie, dając jej liczne przywileje - mówił burmistrz Bochni Stefan Kolawiński.

- Nasze miasto w czasach Kazimierza Wielkiego było jednym z głównych filarów gospodarczych kraju. Żupy Krakowskie, do których należała Bochnia i młodsza siostra Wieliczka, generowały 1/3 przychodów skarbu państwa. W ciągu ostatnich 770 lat miasto przeszło wiele zmian, doświadczając też i trudnych chwil. Bochnia była świadkiem wojen, klęsk żywiołowych i zmian politycznych. Ale zawsze potrafiła się podnieść i stawić czoła trudnościom dzięki pracy i zaangażowaniu społeczeństwa - podsumował burmistrz Bochni.

Stefan Kolawiński odniósł się również do przyszłości. - Jestem przekonany, że nasza społeczność jest gotowa na nowe wyzwania które niesie ze sobą to bliskie i dalekie „jutro”. W Bochni od wieków żyją ludzie o różnych przekonaniach, wierzeniach i tradycjach. To właśnie ta różnorodność sprawia, że nasze miasto jest tak wyjątkowe. Chcę więc, abyśmy dzisiaj patrzyli w przyszłość z wiarą i nadzieją, że Solny Gród będzie dalej budować swoją pomyślność w duchu solidarności, szacunku i zjednoczenia.

Życzenia dla mieszkańców Bochni przekazali posłanki oraz posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn, Urszula Rusecka, Józefa Szczurek Żelazko, Stanisław Bukowiec i Wiesław Krajewski. Głos zabrali także: Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Krzysztof Nowak – Radny Województwa Małopolskiego oraz Adam Korta – Starosta Bocheński.

Niedzielny wieczór dopełniła wspaniała uczta muzyczna. Zgromadzona w Hali Widowiskowo-Sportowej publiczność mogła wysłuchać utworów muzyki klasycznej oraz religijnej w wykonaniu Chłopięcego Chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai – Honorowych Ambasadorów Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia pod dyrekcją księdza prałata Stanisława Adamczyka i Bożeny Wojciechowskiej.

Kolejni wykonawcy – Chór Męski Cantores Sancti Nicolai, pod dyrekcją Justyny Hanusiak, zaprezentowali standardy muzyki rozrywkowej. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć m. in. znane wszystkim piosenki zespołu ABBA czy utwory „Dom wschodzącego słońca” i „My way”.

Całość zwieńczył jazzowo-soulowy występ Big Band Bochnia pod kierownictwem Józefa Janty.

Wydarzenie poprowadziła Anna Kocot-Maciuszek – dyrektor Miejskiego Domu Kultury, który był głównym realizatorem tego przedsięwzięcia.

Akt lokacyjny miasta Bochni z 27 lutego 1253 roku

Akt lokacyjny miasta Bochni z 27 lutego 1253 roku w przekładzie polskim Stanisława Fischera, opublikowanym w 1983 roku przez Oddział Bocheński Towarzystwa Przyjaciół Książki. Tekst przygotował do druku Jan Flasza. Maszynopis tłumaczenia znajduje się w zbiorach Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.

W imię pańskie amen. Ponieważ, jak mówi mędrzec, ludzie, którzy po upływie wieków po nas żyć będą, nie będą wiedzieli nic ani o tych sprawach, które już dziś minęły, ani o tych, które się z czasem wydarzą, jest przeto rzeczą konieczną przemijające wydarzenia pisemnymi świadectwami w pamięci potomnych utrwalić.

Niechże więc wiedzą wszyscy, którzy o dokonującym się dzisiaj akcie wiedzieć powinni, że My Bolesław, z Bożej łaski książę krakowskie i sandomierskie, mając w pamięci wierne i miłe nam usługi, jakie nam wielokrotnie oddali i oddawać będą – da Bóg – w przyszłości wierni nasi Mikołaj syn Volkmara, niegdyś obywatela Legnicy, Mikołaj z Kijów, Idzi syn Henryka ze Słupi i Mikołaj z Głubczyc, i chcąc ich naszymi łaskawymi dobrodziejstwami zachęcić do jeszcze większej gorliwości w staraniach około podniesienia i wzmocnienia naszego księstwa – po dostatecznym rozważeniu całej sprawy z najjaśniejszą Panią Grzymisławą, matką naszą najdroższą, a za zgodą i radą przewielebnego w Chrystusie ojca pana Prandoty, biskupa krakowskiego, jak również wiernych naszych baronów, ustanawiamy i czynimy wymienionych mężów zasadźcami miasta, które postanowiliśmy ufundować i zbudować na terenie żup solnych, zwanych po polsku Bochnią, a po niemiecku Solna Góra – Salzberg, i chcemy równocześnie, ażeby ci zasadźcy, jak również mieszkańcy tegoż miasta posługiwali się bez ograniczeń tym prawem niemieckim, na którym jest lokowane miasto Wrocław, i to w ten sposób, że nie będą związani zależnością od jakichkolwiek innych praw, zwyczajów czy tez przepisów, które we Wrocławiu nie są w użyciu.

Na dostateczne i przyzwoite utrzymanie mieszkańców przydzielamy temuż miastu 60 łanów frankońskich w rolach uprawnych i nieuprawnych, z czego każdy piąty łan, wolny od czynszów i dziesięcin będzie dziedziczną własnością wymienionych wyżej czterech mężów oraz ich jakichkolwiek spadkobierców, jeden zaś łan, również całkowicie wolny od opłat czynszu i dziesięciny, przeznaczamy na przyzwoite utrzymanie kapelana tamtejszego kościoła św. Mikołaja.

Co się tyczy pozostałych gruntów, to posiadacze łanów uprawnych będą zwolnieni od płacenia czynszów i dziesięcin przez lat sześć, posiadacze zaś łanów nieuprawnych – przez lat dwanaście i dopiero po upływie tego czasu będą obowiązani płacić nam corocznie z każdego łanu tytułem dziesięciny i czynszu po połowie grzywny w srebrze i po dwie miarki pszenicy, po dwie żyta i tyleż owsa. Z ogólnej kwoty, uzyskanej z czynszów i dziesięcin, 15 grzywien przeznacza się jako dziesięcinę dobroczynną dla kapituły kościoła krakowskiego – za jej zgodą, a na zarządzenie wspomnianego już biskupa, przewielebnego ojca pana Prandoty.

Gdybyśmy zaś w przyszłości – czy to my, czy nasi następcy – przydali wymienionemu miastu jeszcze jakieś role lub łąki, gaje czy też pastwiska, to tym zasadźcom względnie ich spadkobiercom przypadnie piąta ich część, podobnie jak się to powiedziało o innych rolach. Ich też własnością będzie każdy piąty plac budowlany w omawianym mieście, a za opłatą połowy grzywny rocznie każdy piąty kram towarowy, od których płacić będą po jednym szkojcu rocznie, a których ogółem ma być w mieście dwanaście. Poza tym do nich będą należały wszystkie stragany chlebowe i szewskie i wszystkie jatki mięsne i w ogóle wszystkie korzyści i dochody, jakie obecnie rynek miejski dawać może i jakie w przyszłości mogą przybyć. A te wszystkie dochody z rynku do nich będą należały wieczyście, nieobciążone żadnymi opłatami, czynszami czy jakimkolwiek innemi daninami – z tym, ze tam, gdzie my z naszych czterech części jakiekolwiek opłaty pobieramy, tam także oni ze swoich części podobne pobierać będą mogli. Wyłączamy jednak jedną jatkę mięsną i jeden stragan chlebowy, które żadnymi opłatami nie obciążone, nadajemy wieczyście kościołowi św. Mikołaja.

Nadajemy dalej wymienionym czterem mężom jedną rzeźnię i dwie izby łaziebne i nadto przyznajemy im na własność wraz z prawem użytkowania tyle młynów, ile ich na przestrzeni jednej mili od miasta w górę i w dół rzeki Raby, gdzie im się będzie podobało i gdzie uznają za stosowne zbudować, a przy tym zakładaniu młynów nikt w ogóle, bez względu na to, do jakiegobykolwiek należał stanu, nie będzie miał prawa czynić im jakichś przeszkód, ani też swoich własnych młynów na tym terenie zakładać. Pozwalamy im nadto urządzać stawów rybnych tyle, ile tylko będą mogli i chcieli, a równocześnie zabraniamy czynić to na tym terenie komukolwiek innemu. A to wszystko i każde z osobna będzie zgodnie naszą wolą zupełnie wolne od jakichkolwiek służebności, danin i opłat.

Przyznajemy także im samym i ich następcom, jak również mieszkańcom tegoż miasta prawo wolnego połowu ryb na wymienionej rzece Rabie i na wszystkich innych wodach tego okręgu na przestrzeni jednej mili od miasta niewodami, wędkami, sieciami i zagrodami, oraz prawo wypasania bydła i trzody chlewnej w polach i lasach, w wąwozach i na górach, i nadajemy im wieczyste prawo wycinania drzewa na opał i na budulec w lasach i borach, otaczających miasto ze wszystkich stron, i to również na przestrzeni jednej mili od miasta, zwłaszcza że z tego, jak wiadomo, także i zupa nasza korzysta i wzrastają płynące z niej pożytki. I nikt z rycerzy czy szlachty ani nikt inny, jakiegobykolwiek był stanu, nie ma prawa przeszkadzać im w tym, czyniąc im i ich służbie jakieś trudności.

Mieszkańcy tego miasta będą także – zgodnie z naszą wolą – korzystali wieczyście z wolności przewożenia swoich towarów i innych przedmiotów ruchomych wozami dwukonnymi i jakimkolwiek innymi względnie wodą statkami do jakiejkolwiek części miejscowości względnie dzielnicy na terenie całego podległego nam księstwa dokądkolwiek im się będzie podobało i dokąd je zechcą wieźć – także na targ i jarmarki, a dajemy im tę wolność z tym, że ani od tych towarów ani innych rzeczy, ani od wiozących je zwierząt czy też niosących je ludzi, ani od towarzyszących im chłopiąt czy służby nie będą zobowiązani płacić myta w żadnej kasztelani ani powiecie, w żadnym mieście, wsi czy osadzie, do kogokolwiek by znaczy to do nas czy do innych osób pośrednio czy bezpośrednio należała. Dokądkolwiek zaś w obrębie naszego księstwa obywatele i mieszkańcy wymienionego miasta z towarem swoim czy innymi rzeczami przybędą, nikt ich tam nie będzie mógł sądzić, ani też ich zatrzymywać przez położenie na nich aresztu zwanego pospolicie anewank, bez specjalnego zezwolenia naszego względnie naszych następców, ale i w tym wypadku mają być sądzeni li tylko na podstawie prawa niemieckiego, i to nawet wtedy, kiedy by przed nasz sąd zostali pozwani.

Ponadto, pragnąc wymienionemu Mikołajowi, synowi Volkmara, specjalną łaskę naszą okazać i większe mu zaszczyty i korzyści przyznać niż innym, a to w nagrodę za jego zasługi – za to mianowicie, że ponad innych wiele korzyści nam przysporzył, nadaliśmy jemu i jego spadkobiercom na uprawę roli w wieczyste posiadanie pewną część ziemi, zwaną pospolicie oberszar, nad którą jest lokowana wieś Chodenice, wolną od wszelkich czynszów, opłat i danin oraz wszelkich świadczeń i służebności, jakimikolwiek by je nazwami określono, i to bez względu na to, czy by tę ziemię sam uprawiał czy innym pod uprawę oddawał. Zważywszy wreszcie, że wszystkie sprawy sądowe są zazwyczaj szybciej i lepiej załatwiane przez jednego niż przez wielu, nadajemy Mikołajowi Volkmarowemu oraz jego potomkom dziedziczną godność sędziego i wójta w wymienionym mieście, które we wszystkich sprawach czy to gardłowych czy cywilnych, drobnych czy wielkich będzie sądził według przepisów prawa niemieckiego używanego we Wrocławiu wszystkich mieszkańców tego miasta i okolicznych wsi oraz wszystkich przyjezdnych, kupców i innych ludzi przebywających w sprawach handlowych i w ogóle wszystkich ludzi, przybywających tam przygodnie czy tez celowo z jakiejkolwiek dzielnicy, królestwa czy województwa, okręgu czy powiatu, bez względu na to, jakiegokolwiek by byli stanu i pochodzenia, jakiej narodowości i jakimkolwiek by się posługiwali językiem, z wyłączeniem tych spraw, które podlegają sądom duchownych i z wyłączeniem rycerzy naszych względnie szlachty, co do których chcemy, ażeby zarówno w cywilnych sprawach, jak też pociągani przez sąd za jakieś karygodne czyny, których się tam dopuścili, li tylko przed nasz sąd byli pozywani.

Sługi ich jednak podobnie jak i innych sam wójt sądzić będzie. Dochody sadowe od nałożonych kar, względnie grzywny za nieposłuszeństwo i wybryki do wójta należeć będą. W mieście też tym żaden kasztelan czy wojewoda, czy też jakikolwiek inny sędzia nie będzie mógł sądzić obywateli tamtejszych ani też innych ludzi, przybywających z naszego księstwa czy skądkolwiek bądź, ani też w ogóle jakiejś władzy sądowniczej wykonywać, ale, jak się już wyżej powiedziało, będzie sądził wójt i jego następcy, chyba gdybyśmy przypadkiem sami byli także obecni, a zdarzyło się, żeby przez nasz sąd byli pozwani. Sam zaś wójt i jego prawni następcy oraz ich urzędnicy przez nikogo innego jak tylko przez nas i naszych następców przy asystencji asessorów czy to ławników znających dobrze prawo niemieckie, w każdej w ogóle sprawie według prawa niemieckiego sądzić być powinni, ale w każdym takim wypadku przed naszym sądem jedynie na podstawie naszego pisemnego wezwania stawić się mają. Gdyby zaś tenże wójt czy jego następcy popadli w spór z kimś spośród szlachty i w przewodzie sądowym sprawę wygrali, to będą korzystali z tego samego prawa, z jakiego by korzystał szlachcic, gdyby sprawę w procesie wygrał. Podobnie też żupnicy nasi tamtejsi oraz ich pisarze i komornicy zarówno za swoje służbowe jak i prywatne przewinienia sądzeni być mają nie przez wójta i jego następców lecz przez nas, natomiast słudzy ich, gdyby się jakichś występków dopuścili, sadowi wójta podlegać będą.

Zaznaczamy dodatkowo, że w danych wypadkach sądowi wójtowskiemu nie będą podlegały wykroczenia i występki, których się dopuścił w podziemiu naszej żupy w obrębie gór czyli szybów, czy też nad ziemią w budynkach żupnych, warzelniach i w ogóle na terenie żupy, ale tylko te ekscesy, których się dopuścił gdziekolwiek indziej. Żeby zaś to nasze nadanie nie mogło być kiedyś po latach uważane przez nas czy naszych następców za nieważne i żeby jakieś wątpliwości, które zwykle prowadzą ludzi do sporów i zatargów nie mogły się odnośnie do niego budzić – i żeby to pismo nasze nabrało mocy publicznego aktu, kazaliśmy je powagą pieczęci naszej wzmocnić.

Działo się to w obecności zaproszonych świadków, pana Prandoty, biskupa krakowskiego, Pomiana opata z Płocka, Michała kasztelana krakowskiego Klemensa wojewody tamtejszego, Adama kasztelana wiślickiego, pana Lassoty prepozyta skarbimierskiego, Mikołaja sędziego nadwornego krakowskiego, Sułka kasztelana brzeskiego, Tomasza podskarbiego i wielu innych wiarygodnych.

Dano w Korczynie roku Pańskiego 1253, 27 lutego.

Oryginał aktu nie zachował się, natomiast jego treść (w języku łacińskim) znajduje się w Księdze radzieckiej „Acta consularia 1776 – 1786” ss. 136 – 140 przechowywanej w Archiwum Państwowym w Krakowie, Oddział w Bochni.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na bochnia.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie